Lovska Družina Grosuplje Blog

NAJEM LOVSKIH OBJEKTOV

ILOVA GORA

V objemu narave, le nekaj kilometrov iz naselja Grosuplja proti Lučam na Ilovi Gori, vam v prijetnem okolju nudimo možnost najema lovskega doma ali »jurčka« z odprtim kuriščem, ki sprejme večje število ljudi.

Idilična narava je več kot primeren prostor za druženje, rojstno dnevne zabave, razne zaključke in druge dogodke, predvsem pa omogoča brezskrbno igro vaših otrok v naravi.

Sama narava vam nudi navdih za ustvarjanje, pravo vzdušje za druženje in praznovanje vašega posebnega dogodka v življenju v popolnoma lastni režiji, ali z možnostjo najema cateringa.

CENIK:

  • dnevni najem jurčka (od 12:00 do 23:00) 80€ + 100€ kavcija
  • dnevno nočni najem jurčka (od 12:00 do 12:00 150€ + 100€ kavcija
  • dnevni najem koče (od 12:00 do 23:00, POGOJ 25 let+) 110€ + 100€ kavcija
  • dnevno nočni najem koče (od 12:00 do 12:00 POGOJ 25 let+) 150€ + 100€ kavcija

 

FAZANARIJA – Sela pri Šmarju

Blizu naselja Sela pri Šmarju (smer Bičje) vam nudimo najem manjše koče, manjšega “jurčka” ter večjega kozolca v neposredni bližini fazanarije. Objekti se nahajajo ob gozdu, kar poleti nudi prijeten hlad in senco.

Okolica je čudovita, v bližini ni drugih objektov in prometnih cest, kar vaši družbi nudi prijetno druženje, vašim otrokom pa brezskrbno igri v naravi.

CENIK:

  • dnevni najem (od 12:00 do 23:00) 80€ + 100€ kavcija
  • dnevno nočni najem (od 12:00 do 12:00) 110€ + 100€ kavcija
  • najem agregata (brez goriva) 30€

 

Za več informacij in rezervacijo pokličite na mobilno številko 070 588 092 – Iztok

TRENING na glinaste golobe

V mesecu marcu smo pričeli s treningi na glinaste golobe.
Trening vsak četrtek ob 16. uri na strelišču Ilova gora.

LOVIŠČE

Grosuplje_1-karta meje- VELIKA(za povečavo klikni na sliko)

Lovišče lovske družine Grosuplje leži v višinskem pasu 300 do 600m nadmorske višine z mozaično strukturo gozdnih in kmetijskih površin. Lovišče ima status srednjegorskega lovišča. Zemljišče, na katerem je lovišče lovske družine Grosuplje, obsega katastrske občine: Mali vrh – del, Šmarje, Sela – del, Stranska vas, Ponova vas – del, Grosuplje, Grosuplje – naselje, Slivnica – del, Luče – del, Žalna – del, Vrhe – del, Lipoglav – del in Krka – del.

Lovišče obsega Krajevne skupnosti Grosuplje, Šmarje, Žalna, Veliko Mlačevo, Polica – del, Podtabor – del, Ilova gora – del, Lipoglav – del in Škofljica – del.

Lovišče meri 6143 ha, lovna površina pa 5478 ha.

Pomembnejše značilnost lovišča LD Grosuplje ter možnosti za upravljanje s populacijami divjadi

Lovišče Lovske družine Grosuplje obsega severni in vzhodni del Grosupeljske kotline ter kraški polji Žalna in Luče z obrobji. Lovišče leži okoli 20 km jugovzhodno od Ljubljane. Skupna površina lovišča po podatku iz koncesijske pogodbe meri 6.143 ha. Po podatku iz Lovsko upravljavskega načrta za III. Kočevsko-Belokranjsko lovsko upravljavsko območje -lovišče LD Grosuplje je od tega lovne površine 5478 ha.

V klimatskem pogledu sicer sodi obravnavano območje v interferenčni klimatski tip, vendar ga sestavljata dva predela, ki se medsebojno nekoliko razlikujeta. V ravninskem predelu Grosupeljske kotline s polji in naselji srečujemo vse značilnosti kotlin kot so poudarjeni temperaturni ekstremi, pogoste megle in toplotni obrat (inverzijo). Ravninski del lovišča je le skromno porasel z gozdom, povečini ga sestavljajo kmetijska zemljišča in naselja. Gričevnat svet na obrobjih kotline in obeh kraških polj je razsežen predel blagih oblik z le malo modificirano mezoklimo. Za ta predel je značilna znatna poraščenost predvsem z bukovim gozdom. V splošnem je največ padavin junija in oktobra, najmanj pa pozimi.

V osrednjem delu lovišča v Grosupeljski kotlini je z obsežnimi agromelioracijami ter zložbo zemljišč nastala obsežna, več kot 800 ha velika površina njiv, pašnikov in travnikov. S temi posegi so se izboljšale prehranske in tudi sezonske varovalne razmere na jelenjad, divjega prašiča in nekoliko za srnjad, poslabšale pa možnosti za poljsko divjad ter vodno perjad. Strojna košnja in spravilo ter uporaba zaščitnih kemičnih sredstev in gnojil verjetno povzročajo tudi direktne izgube med divjadjo. Najizrazitejša žrtev agromelioracijskih posegov in uporabe sodobnejših metod pridelave hrane v lovišču LD Grosuplje je nedvomno poljska jerebica, ki je v preteklosti naseljevala večino obdelanega sveta v Grosupeljski kotlini in obrobju, danes pa je praktično izginila. Kljub trajni zaščiti in poskusom naseljevanja se ta živalska vrsta v lovišču očitno ne bo več pojavila. Tudi poljskemu zajcu grozi podobna usoda. .

Lovišče LD Grosuplje je močno obremenjeno s prometno infrastrukturo. Skozenj potekajo: (1) meddržavna cesta E 94 Ljubljana – Zagreb, (2) stara cesta, nekdaj glavna povezava na relaciji Ljubljana-Novo mesto te (3) Dolenjska železnica, ki se v Grosupljem cepi v dva kraka proti Novem mestu in Kočevju. Prometno močno obremenjena avtomobilska cesta E 94 predstavlja težko prehodno oviro za divjad. Povozi srnjadi, jelenjadi in divjih prašičev na odseku Hrastje-Peč so povsem običajna posledica srečanj divjadi z vozili. Po dograditvi drugega ograjenega pasu avtoceste na odseku Višnja Gora-Grosuplje, na katerem ni nikakršnih prehodov za divje živali, je del lovišča v predelu Kovačevca dejansko spremenjen v izolirano ogrado.

Med probleme, ki močno vplivajo na razmere v lovišču je treba omeniti širjenje naselij v Grosupeljski kotlini. Bližina Ljubljane in dobre prometne povezave vzpodbujajo širjenje urbaniziranih površin na račun površine habitatov divjih živali in s tem tudi na možnosti za opravljanje s populacijami divjadi.

Lovišče LD Grosuplje je vključeno v III. Kočevsko-Belokranjsko lovsko upravljavsko območje (LUO).V okviru le tega se sprejemajo in/ali potrjujejo letni načrti odstrela divjadi ter obseg gojitvenih del v loviščih.

O NAS

Lovska družina Grosuplje je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju gojitve divjadi, lovstva, varovanja okolja in s tem prispevajo k bogatenju življenja v svojem ožjem in širšem okolju.

Razvoj družine

LD Grosuplje, ki trenutno šteje 73 članov, je bila ustanovljena leta 1946. LD Grosuplje je članica Lovske zveze Slovenije in se pri izvajanju nalog dejavno zavzema za uveljavljanje ciljev iz področja lovstva. Po društveni strani se povezuje še v Zvezo lovskih družin Ljubljana, po kinološki plati pa v Lovsko kinološko društvo Ljubljana in preko njega v Kinološko zvezo Slovenije. S koncesijsko odločbo je bilo LD Grosuplje dano v upravljanje lovišče, ki leži v občinah Grosuplje, Ivančna gorica, Škofljica in Ljubljana. Upravno se povezuje v III. Kočevsko-belokranjsko lovsko upravljavsko območje in smo najsevernejša družina v tem območju.

Dejavnost družine

Cilji delovanja družine so: skrb za sonaravno in trajnostno upravljanje z divjadjo, vzdrževanje in nega življenjskega okolja divjadi, organiziranje strokovnih izobraževanj za člane, popularizacija sonaravnega bivanja, povezovanje z drugimi družinami, gospodarno ravnanje s premoženjem družine. Naša naloga je, da spremljajo usklajenost med divjadjo in njenim življenjskim okoljem in da z ustrezni ukrepi ohranjamo življenjsko okolje vsem avtohtonim vrstam živali na območju lovišča. S posegi v številčnost populacij se zagotavljamo ravnovesje med živalskimi vrstami, ter njihov optimalen razvoj skladno z naravnimi danostmi lovišča in v soglasju z drugimi uporabniki prostora. Lovska družina Grosuplje razpolaga z lovskim domom na Ilovi gori. Člani lovske družine vzorno skrbimo za lovske objekte. Poleg lovskega doma imamo še oboro in remizo za malo divjad, strelišče, pasji poligon za šolanje psov, njive in krmišča za krmljenje divjadi. Ravno tako uporabljamo in vzdržujemo večje število prež, urejamo kaluže in zalagamo solnice.