O NAS

Lovska družina Grosuplje je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju gojitve divjadi, lovstva, varovanja okolja in s tem prispevajo k bogatenju življenja v svojem ožjem in širšem okolju.

Razvoj družine

LD Grosuplje, ki trenutno šteje 73 članov, je bila ustanovljena leta 1946. LD Grosuplje je članica Lovske zveze Slovenije in se pri izvajanju nalog dejavno zavzema za uveljavljanje ciljev iz področja lovstva. Po društveni strani se povezuje še v Zvezo lovskih družin Ljubljana, po kinološki plati pa v Lovsko kinološko društvo Ljubljana in preko njega v Kinološko zvezo Slovenije. S koncesijsko odločbo je bilo LD Grosuplje dano v upravljanje lovišče, ki leži v občinah Grosuplje, Ivančna gorica, Škofljica in Ljubljana. Upravno se povezuje v III. Kočevsko-belokranjsko lovsko upravljavsko območje in smo najsevernejša družina v tem območju.

Dejavnost družine

Cilji delovanja družine so: skrb za sonaravno in trajnostno upravljanje z divjadjo, vzdrževanje in nega življenjskega okolja divjadi, organiziranje strokovnih izobraževanj za člane, popularizacija sonaravnega bivanja, povezovanje z drugimi družinami, gospodarno ravnanje s premoženjem družine. Naša naloga je, da spremljajo usklajenost med divjadjo in njenim življenjskim okoljem in da z ustrezni ukrepi ohranjamo življenjsko okolje vsem avtohtonim vrstam živali na območju lovišča. S posegi v številčnost populacij se zagotavljamo ravnovesje med živalskimi vrstami, ter njihov optimalen razvoj skladno z naravnimi danostmi lovišča in v soglasju z drugimi uporabniki prostora. Lovska družina Grosuplje razpolaga z lovskim domom na Ilovi gori. Člani lovske družine vzorno skrbimo za lovske objekte. Poleg lovskega doma imamo še oboro in remizo za malo divjad, strelišče, pasji poligon za šolanje psov, njive in krmišča za krmljenje divjadi. Ravno tako uporabljamo in vzdržujemo večje število prež, urejamo kaluže in zalagamo solnice.